Parsonrussellinterrierit ry:n säännöt 1.1.2025 alkaen
Patentti- ja rekisterihallituksen 17.1.2024 hyväksymän sääntömuutoksen mukaan 

PARSONRUSSELLINTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallituksen 14.6.2013 hyväksymän sääntömuutoksen mukaan 31.12.2024 asti

NIMI JA KOTIPAIKKA

1§ Yhdistyksen nimi on Parsonrussellinterrierit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomi.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alaisena rotujärjestönä edistää parsonrussellinterrierien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä sekä edistää jäsenten tietoutta kenneltoiminnasta ja koiraharrastuksista.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - ohjaa jalostustoimintaa antamalla jalostusneuvontaa - järjestää kursseja, neuvotteluja ja koulutustilaisuuksia - järjestää kilpailuja, kokeita ja näyttelyjä - on yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten rotujärjestöjen kanssa - julkaisee jäsenjulkaisua.

4§ Yhdistys on Suomen Kennelliiton (SKL-FKK ry) jäsen. Lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi tarkoituksensa mukaisiin kenneltoimintaa harjoittaviin yhdistyksiin.

5§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu järjestämään asianomaisilla luvilla arpajaisia, rahankeräystä sekä harjoittaa kannatustuotteiden myyntitoimintaa sekä vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

JÄSENYYS

6§ Jäsenet
 Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen päämääriä. Jäsenet voivat olla vuosi-, perhe- tai ainaisjäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa vuosi- tai ainaisjäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei lähetetä yhdistyksen jäsenlehteä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

7§ Jäsenmaksu
 Yhdistyksen vuosi- ja perhejäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Ainaisjäsenen maksu on kymmenen kertaa vuosijäsenen maksu. Jäsenmaksu on maksettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

8§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:- ei maksa jäsenmaksuaan määräaikana- toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä- toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa yhdistystä tai on erotettu Suomen Kennelliitosta- on saanut tuomion eläinsuojelurikkomuksesta tai -rikoksesta
Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selvitys asiasta ennen erottamispäätöksen tekemistä. Mikäli erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, erotettu jäsen voi pyytää erottamista koskevan asian käsittelyä yhdistyksen vuosikokouksessa toimittamalla valituksen hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Asia käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa.
Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai vuosikokouksen vahvistettua hallituksen tekemän erottamispäätöksen. Erottaminen voi olla myös määräaikainen.
Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen

PÄÄTÄNTÄVALTA

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.

9§ Yhdistyksen kokous
 Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköisesti tai kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenjulkaisussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni, jota hänen on käytettävä henkilökohtaisesti. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, asiakysymyksissä ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

10§ Vuosikokoukset
 Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Puheenjohtaja kutsuu avukseen sihteerin.
2. Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitellään hallituksen ja toimikuntien toimintakertomukset.
6. Esitellään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta.
7. Luetaan toiminnantarkastajien lausunto.
8. Vahvistetaan tilinpäätös.
9. Päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ilmoitettua päivämäärää hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.
12. Muut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Puheenjohtaja kutsuu avukseen sihteerin.
2. Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut.
7. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.
8. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
9. Suoritetaan toimikuntien puheenjohtajien vaali.
10. Suoritetaan edustajan ja varaedustajan valitseminen Kennelliiton valtuustoon. Valtuuston edustajat valitaan 3 vuotis kaudelle.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.
12. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ilmoitettua päivämäärää hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.
13. Muut asiat.

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

11§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä ja kaksi varajäsentä, jotka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi.
Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa.
Mikäli hallituksen jäsen tulee pysyvästi estyneeksi kesken toimikautensa, seuraava sääntömääräinen vuosikokous valitsee hänen tilalleen jäsenen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä kokouksessa.
Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Asiakysymyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.

12§ Hallituksen tehtävät
 Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
1. johtaa yhdistyksen hallintoa ja toimintaa näiden sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti.
2. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
3. informoida jäseniä tehdyistä päätöksistä sekä syventää heidän kenneltietouttaan.
4. valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja sekä valita toimikaudelle sihteeri, rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.
5. päättää yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisten toimikuntien perustamisesta ja antaa niille tehtävät.
6. kutsua koolle yhdistyksen vuosikokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
7. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää jäsenistä luetteloa sekä päättää jäsenten erottamisesta näiden sääntöjen 8 §:n mukaan.
8. edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata sen puolesta.

Hallituksen jäsenen tehtävänä on muun muassa:
- osallistua hallituksen toimintaan aktiivisesti ja puolueettomasti- hoitaa viipymättä hänelle osoitetut hallituksen tehtävät

13§ Toimikunnat ja työryhmät
 Hallitus asettaa tarpeellisen määrän alaisuudessaan toimivia toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.
Toimikunnan puheenjohtajat valitsee yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan.
Toimikuntien jäsenet päättää hallitus toimikunnan puheenjohtajan esityksestä.
Mikäli toimikunnan puheenjohtaja tulee pysyvästi estyneeksi kesken toimikautensa, hallitus valitsee hänen tilalleen sijaisen, kunnes seuraava sääntömääräinen vuosikokous valitsee hänen tilalleen puheenjohtajan hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

14§ Jäsenet voivat alueellista toimintaansa tehostaakseen perustaa alaosastoja. Hallitus hyväksyy alaosastot ja niiden säännöt.

YLEISTÄ

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilöille siten, että he kirjoittavat yhdistyksen nimen yksin.

16§ Tilit
 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

17§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

18§ Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.