Keskeisimmät tavoitteet jalostuksessa

 • Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen.
 • Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen.
 • Koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen.
 • Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua.


Rotujärjestön jalostustoimikunta vastaa rodun jalostuksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista kennelliiton ohjeiden mukaisesti.

Yhdistyksen suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

 • Siitokseen käytettävän uroksen ja nartun silmien ja polvien tulee olla tarkastettu ennen astutusta. Astutushetkellä koiran silmätarkastuslausunnon ei tule olla vuotta vanhempi aina kahdeksaan ikävuoteen asti. Mikäli koiralla on jokin lievä silmätarkastusmerkintä (distichiasis, PPM, PHTVL/PHPV, MRD tai lasiaisen rappeuma), tulee toisen osapuolen olla kyseisen sairauden osalta terve. Siitoksesta poistetun koiran silmät olisi hyvä tarkastaa uudelleen 5-8 -vuotiaana, jolloin saadaan terveystietoa tulevia siitossuunnitelmia varten.
 • Koiraa, jonka sisaruksissa tai vanhemmissa on todettu perinnöllinen silmäsairaus, tulisi käyttää jalostukseen vasta nartun ollessa iältään vähintään n. 3-4-vuotias ja uroksen vähintään n. 5-vuotias.
 • Vähintään toinen vanhemmista on testattu geneettisesti terveeksi linssiluksaation osalta.
 • Vähintään toinen vanhemmista on testattu geneettisesti terveeksi LOA:n (late onset ataxia) osalta.
 • Siitokseen käytettävältä koiralta ei tulisi puuttua enemmän kuin 4 hammasta, erityisen painavista syistä enintään 6 hammasta. Tällöin toisella osapuolella tulee olla täysi hampaisto.
 • Arkaa, vihaista tai sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
 • Nartun siitoskäytön alaikärajana astutushetkellä pidetään 18 kk ja uroksen 12 kk. Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa jalostuskoiran alaikärajaksi suositellaan 2 vuotta.

Jalostusneuvonta, ohjeet

Ohjeet kasvattajalle
1. Selvitä narttusi jalostuskäyttöön liittyvät asiat. Jos olet uusi kasvattaja, kysy narttusi taustoista sen kasvattajalta.
2. Kysy uroksesta tietoja sen omistajalta ja mahdollisuuksien mukaan myös uroksen kasvattajalta.
3. Hae tietoa suunnittelemastasi yhdistelmästä myös Kennelliiton jalostustietokannasta. Tiedot DNA-testatuista koirista löydät sivulta geenitestatut koirat
4. Kysy jalostustoimikunnalta. Jalostustoimikunta tutkii suunnittelemasi yhdistelmän sukutaulun ja kertoo tiedossaan olevista asioista, jotka voivat vaikuttaa lopulliseen jalostuspäätökseen. Osa jalostustoimikunnan käytössä olevista tiedoista on julkista ja ne voidaan kertoa koiran nimellä. Osa tiedoista ei ole julkista, ja tällöin niistä kerrotaan riskeinä sukutaulussa.

Ohjeet uroksen omistajalle
1. Selvitä uroksesi jalostuskäyttöön liittyvät asiat. Kysy uroksesi taustoista myös sen kasvattajalta
2. Selvitä uroksellesi aiotun nartun tiedot sen omistajalta ja Kennelliiton jalostustietokannasta. Tiedot DNA-testatuista koirista löydät sivulta geenitestatut koirat.
3. Kysy tarvittaessa jalostustoimikunnalta neuvoa uroksen jalostuskäyttöön liittyvistä asioista.

Jalostuksen tavoiteohjelma

Taustaa – mikä on JTO?
Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti koirarodun tämänhetkisestä tilanteesta. Tavoiteohjelmasta löytyy tietoa kyseistä rotua edustavien koirien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Siihen on myös kirjattu, mihin asioihin tulee kiinnittää erityishuomiota kyseisessä rodussa. (Lähde: Kennelliitto)

Tässä kiinnostuneille vielä laajemmin tietoa mikä on Jalostuksen tavoiteohjelma, sekä Kennelliiton ohjeet ja mallirunko, joiden mukaan se on laadittava:
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/jalostuksen-tavoiteohjelma-tietopaketti-rodun-ominaisuuksista-ja-jalostuksesta

Parsonrussellinterrierin Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) vuosille 2024-2028 on ollut Suomen Kennelliiton ennakkotarkastuksessa, ja se saatiin sieltä takaisin seuraavanlaisen palautteen kera:

"Ohjelma on täysin JTO-ohjeen mukaisesti tehty, erittäin selkeä, helppolukuinen ja kirjoitusvirheetön uusi JTO! Kiitokset tekijöille!"

Jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksyttävänä Parsonrussellinterrierit ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 19.11.2023.

Kennelliiton antaman ohjeistuksen mukaan LUT- ja LUME-kokeiden osalta vuosien 2024-2028 suuntaviivoja ei voi vielä kirjoittaa JTO:hon. JTO päivitetään niiden osalta siinä vaiheessa, kun Kennelliitto antaa luvan.

Parsonrussellinterrierien jalostuksen tavoiteohjelmasta ilmenee rodun kasvattajien ja rodun jalostustoimikunnan kannalta olennainen tieto koskien vikoja, sairauksia ja luonnetta. Siihen on koottu koiranjalostukseen ja sen etiikkaan liittyvien suositusten lisäksi rotukohtaisia suosituksia. Tavoiteohjelma antaa perustietoa kasvattajille kasvatuksen tueksi ja koiraa suunnitteleville rodun tilanteesta.

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt 19.12.2023 parsonien jalostuksen tavoiteohjelman 2024-2028.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2024-2028 Parsonrussellinterrieri
Jalostuksen tavoiteohjelma 2018-2022

Jalostusohjesääntö

Jalostusneuvonta:

Parsonrussellinterrierit ry jalostustoimikunta painottaa toimintansa neuvontaan, varsinaisia urossuosituksia ei anneta. Kasvattaja voi lähettää haluamistaan yhdistelmistä tiedustelun jalostustoimikunnalle, joka kommentoi ehdotuksia koirien geneettisen tason, fenotyypin sekä mahdollisiin tietoihin yhdistelmän koirien sekä niiden sukulaisten ominaisuuksista. Yhdistelmän toteuttamisesta ja syntyvistä pennuista vastaa kasvattaja.

Jalostuneuvonta tehdään sähköpostitse osoitteessa prt.jalostustoimikunta@gmail.com jonne lähetetään lomakkeet täytettynä. Puhelimitse asiasta voi kysyä kaikilta jalostustoimikunnan jäseniltä.

Jalostusneuvonnan perusohje

- Jalostukseen käytettävät koirat on oltava tiettävästi terveitä (ei allergiaa tai atopiaa) ja luonteeltaan ehdottoman rodunomaisia: rohkea ja ystävällinen metsästysterrieri joka on itsevarma, toimelias ja iloinen. Koira joka tarvitsee erikoisruokavaliota tai sillä on toistuvia iho-, korva-, tai suolisto-oireita ei ole jalostuskoira.

- Jalostukseen käytettävällä koiralla olisi suositeltavana olla vähintään 15 kk iässä saatu näyttelypalkinto, koepalkinto (LUT, LUME), luonnetestitulos, MH-kuvaustulos tai koiralla on jalostustarkastuksesta tulos "hyväksytään" tai "hyväksytään varauksin".

- astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulisi olla iältään vähintään 18 kk, mieluiten yli 24 kk mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. Uroksen suositeltu alaikäraja on 18 kk. - Kaikkien jalostukseen käytettävien koirien tulee olla virallisesti silmä- ja polvitarkastettuja ennen astutusta. Jalostuksesta poissulkevia sairauksia ovat: perinnöllinen kaihi, linssiluksaatio, PRA ja RD. Silmätarkastus on voimassa 12 kk, alle kolmivuotiaana tarkastetut polvet ovat voimassa vain koiran kolmenvuoden ikään asti, jonka jälkeen ne tulisi tarkastaa uudestaan, jolloin koira saa pysyvän lausunnon.

- Jos koira on saanut polvilausunnon lieväasteisesta (1) polvilumpioluksaatiosta, on toisella osapuolella oltava terveet (0) polvet. Muita asteita ei tule käyttää.

• Parsoneille on perinnöllisiä sairauksia joihin on geenitestejä: PLL, LOA, SCA, CAHY/HUU, DM, JBD, NNA. Tietoa perinnöllisistä sairauksista-sivulta löytyy sairauksista lisää. Jalostusyksilöiden geenitestin tuloksien tulee molempien olla clear tai clear / carrier tai clear / affected.

- Kahta sellaista koiraa, jolla on todettu ylimääräisiä ripsiä/karvoja (distichiasis, ektooppinen cilia tai trichiasis), lasiaisen rappeuma (vitreous degeneraatio) tai PPM, ei tule yhdistää keskenään.

- Jos koira saa mistä tahansa silmäsairaudesta lisälausunnon "Silmämuutosten vakavuus: vakava", sitä ei tule käyttää jalostukseen.

- Kuuron koiran käyttö jalostukseen on kielletty. Puolikuurojen koirien käyttöä jalostuksessa tulee punnita hyvin tarkkaan, ja muiden jalostukseen valittavien syiden tulee olla hyvin painavat. Jos sukurasitteena on kuuroutta, pentujen BAER testausta suositellaan jotta jalostukseen voidaan valita täysin kuulevat yksilöt.

- Jos koiralla on lausunto selkäkuvauksista muu kuin 0, tulee parituskumppani olla Kennelliiton ohjeiden mukaisesti vain 0.

- Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Lähisuvun osalta pitää käyttää harkintaa. Sairaan koiran sisaruksia voi harkitusti käyttää, sillä ne saattavat olla perimältään täysin terveitä epilepsiaan altistavien geenien suhteen. Linjoja joissa epilepsiaa esiintyy, ei tule yhdistää keskenään.

- Koiria joilla on todettu aikuisena sydämen sivuääni, ei tule käyttää jalostukseen. Ainoastaan, mikäli ultraäänitutkimuksessa on todettu sivuääni ei-perinnöllisestä viasta johtuvaksi, voi koiraa käyttää harkiten jalostukseen terveen kumppanin kanssa.

- Jalostuksessa tulee suosia koiria joiden kanssa arjessa eläminen on helppoa ja vaivatonta. Arkoja tai vihaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen.

- Koira jolla on operoitu eturistiside tai leikattu patellaluksaatio tai legg perthes, ei suositella jalostukseen. Sairauksien perinnöllisten luonteiden takia, operoitua koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jos koiraa on jo käytetty jalostukseen, sairausriski täytyy ottaa huomioon jälkeläisten jalostuskäyttöä suunniteltaessa.

- Koiran väri on ilmoitettava oikein rekisteröinnin yhteydessä. Koirien värin tunnistamisessa ja värin oikein rekisteröimisessä on noudatettava huolellisuutta erityisesti jos väri on parsonin perusväreistä selvästi poikkeava (sininen, harmaa, liver). Kahden sinisen koiran risteytys on kielletty.

- Koira jolla on luonnontöpö ei tule käyttää jalostukseen, ellei sitä ole testattu T-Box geenin aiheutamaksi töpöksi. Tällöin yhdistelmän toisen osapuolen tulee pitkähäntäinen.

- Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään.