Parsoneiden jalostustarkastus ulkomuodon osalta

Seuraava jalostustarkastus: 7.4.2024 Mäntsälä
Jalostustarkastuksen suorittaa ulkomuototuomari Päivi Eerola. Tarkastusmaksu 30€. Koiran tulee olla 18 kk.

Tiedustelut: klo 18 jälkeen Miia Rastas p. 044 560 2024 
Ilmoittautuminen 31.3.2024 mennessä

Kennelliiton kehittämä jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. Tarkastusten järjestämisestä vastaavat rotujärjestöt. 

Jalostustarkastusten tavoite

Kennelliiton jalostustarkastusten tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti merkityksellistä tietoa koiran ulkomuodosta ja käyttäytymisestä. Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran ominaisuuksista ja mahdollistaa myös vertailun rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin.

Kuva: Henna Rouhiainen
Kuva: Henna Rouhiainen

Kaikkien koirien tulokset ovat sikäli tärkeitä, että vaikka koiraa itseään ei jalostukseen käytettäisikään, ovat sen vanhemmat ja joskus sisaruksetkin jonkun jalostuskoiria.

Yksittäinen koiranomistaja saa tarkastuksesta varsin kattavan arvioinnin koirastaan ja kasvattajat voivat halutessaan hyödyntää tuloksia jalostustyössään. Jalostustarkastettujen koirien tulokset julkaistaan mm. rotujärjestön kotisivuilla ja lehdessä.

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Tarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja rotukohtaisiin ohjeisiin.

Jalostustarkastukseen osallistuminen

Käyttäytymisen jalostustarkastus on avoin kaikille roduille. Ulkomuodon tarkastus on avoin roduille, joille on laadittu Kennelliiton hyväksymä ihanneprofiili.

Jotta koira voi saada jalostustietojärjestelmään kirjattavan tuloksen, tulee sen olla täyttänyt tarkastuspäivänä 18 kk. Koira voi osallistua tarkastukseen useita kertoja, yläikärajaa ei ole. Tarkemmat rajoitukset osallistumisoikeuteen löytyvät kunkin tarkastusmuodon ohjeesta.

Tiedonkeruun kannalta on hyödyllistä saada tarkastustuloksia myös sellaisista koirista, joita ei itseään olla käyttämässä jalostukseen.

Koiran omistajan tulee itse tilata koiralle ilmoittautumisen jälkeen (ennen tarkastukseen osallistumista) lähete jalostustarkastusta varten. Tilauksen voi tehdä Kennelliiton Omakoirasta sähköisesti.

Jalostustarkastuksen arviointi ja ihanneprofiili

Kuva: Henna Rouhiainen
Kuva: Henna Rouhiainen

Tarkastuksen lopputulos on joko hyväksytty, suoritettu, hylätty tai keskeytetty. Tulos on hyväksytty, jos koira läpäisee tarkastuksen ja rodulla on voimassa oleva ihanneprofiili. Tulos on suoritettu, jos rodulla ei ole ihanneprofiilia. Lopputulokseksi tulee hylätty, jos arvostelulomakkeeseen merkitään mikä tahansa kohta, joka rodun ihanneprofiilissa on määritelty hylkääväksi. Jos rodulla ei ole ihanneprofiilia, voi tarkastaja hylätä suorituksen, jos koira on selvästi huonohermoinen, arka tai vihainen. Hylätty jalostustarkastus ei kuitenkaan estä koiran käyttöä jalostukseen, ellei sitä ole määrätty rodun Pevisa-ohjelmassa (parsoneilla ei ole Pevisa).

Rotujärjestö tai sen valtuuttamana rotuyhdistys tai -kerho valmistelee ja hyväksyttää ihanneprofiilit Kennelliitossa. Ihanneprofiili muodostetaan antamalla jokaiselle arvostelukohdalle koodi I (ihanne), N (hyväksyttävä/neutraali), E (ei-toivottava) tai H (hylätty). Koodi siis kertoo, onko kyseinen tapa toimia tai tietty rakenneominaisuus juuri tälle rodulle ihanteellinen, hyväksyttävä, ei-toivottava vai hylkäävä. Hyväksyttävä tarkoittaa kokonaisuuteen suhteutettuna vielä jalostuskoiralle kelvollista tulosta. Ei-toivottavat ja hylkäävät ominaisuudet tulee huomioida yhdistelmien suunnittelussa. Käyttäytymisen ihanneprofiilissa hylkääviä kohtia tulee olla ainakin voimakkaat pelot ja aggressiot. Ulkomuodon ihanneprofiilissa hylkääviä kohtia ovat esim. terveyteen vaikuttavat liioitellut ulkomuotopiirteet.

Ulkomuodon ihanneprofiilin määrittely on tehty jalostustoimikunnan sekä rodun erikoistuomarin yhteystyössä ja sen on hyväksynyt rotujärjestön hallitus keväällä 2023. Sen jälkeen jalostustarkastuksen ulkomuodon ihanneprofiili pääsi Kennelliton tarkastukseen ja sai hyväksynnän kesäkuussa 2023. 

Jalostustarkastuksen toimihenkilöt

Ulkomuodon jalostustarkastuksen voi tehdä rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yksin, tai kaksi rotujärjestön nimeämää ja Kennelliiton hyväksymää ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä.

Käyttäytymisen tarkastuksen tekee yhdessä kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on pätevöity käyttäytymisen jalostustarkastajaksi. Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tarvitaan myös Kennelliiton pätevöimä vastaava toimihenkilö sekä kuusi muuta avustajaa.

Mitä tarkastettavalta koiralta vaaditaan?

Kuva: Henna Rouhiainen
Kuva: Henna Rouhiainen

Tarkastukseen voi tuoda minkä tahansa yli vuoden ikäisen koiran. Erityisen tervetulleita jalostuskoirien lisäksi ovat mm. värivirheelliset koirat, koirat, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet näyttelyissä tai koirat, joilla on sellainen vika, joka estää näyttelyyn osallistumisen (esim. kives- tai purentavika) mutta joista kuitenkin halutaan saada arvio. Tarkastusta varten koiran tulee olla sellaisessa turkissa, että siitä voidaan arvioida sekä peitinkarvan että pohjavillan laatu. Viimeisen päälle näyttelytrimmausta ei tarvita, mutta suotavaa toki on että koira olisi puhdas ja siistitty, ei kauhean pitkässä turkissa eikä tietenkään nahkakalju.

Tarkastus kestää noin 20 minuuttia, mikä on huomattavasti pidempi aika kuin tuomarin koiran arvioimiseen näyttelyssä käyttämä aika. Syyni on siis tarkkaa!

Jalostustarkastus on näyttelyarviota tiukempi arvostelu, jossa koiran ominaisuuksia verrataan rotumääritelmään. Koira esitetään kuten näyttelyssäkin sekä pöydällä että liikkeessä, mutta tottumattomien ei tarvitse siitä stressata: neuvoja saa ja paikalla on varmasti myös apuväkeä jos koiran esittäminen ei itseltä jostain syystä onnistu. Tarkastuksessa koiralla on päällään tavallinen panta ja talutin tai näyttelytalutin, valjaat ja fleksit jätetään kotiin.